Työnohjauskokemusta on kertynyt yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksista sekä esimiestyön kehittämisen työnohjauksista valtion ja kuntaorganisaatioiden asiantuntija-, terveydenhuolto-  ja seurakuntahenkilöstön parissa sekä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa kolmannella sektorilla (SPR). Vahvuuteni työnohjaajana on monipuolinen koulutus ja työkokemus eri toimialoilta, joka on tuonut laaja-alaista näkemystä työelämästä. Työn tekemisen ilon varjeleminen tulee mielestäni olla lähtökohtana kaikessa työn tekemisen ja johtamisen kehittämisessä.

MITÄ TYÖNOHJAUS ON

Työnohjaus on työn, työyhteisön ja työprosessien tuloksellista ja tavoitteellista kehittämistä, joilla tuetaan yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden uudistumista, hyvinvointia ja tuottavuutta. Sparrauksen ja coachingin tavoitteet ovat pitkälti samat.

Työnohjaus voidaan nähdä ”inhimillisen kapasiteetin muokkausmetodina”, jolla pyritään ohjattavan vastuullisen toimijuuden vahvistamiseen. Vuorovaikutuksellisessa oppimisprosessissa ohjaajan kanssa sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksen ohjattavat oppivat

 • kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja kykyään reflektoida asioita,
 • parantamaan työn hallinnan ja jäsentelyn haasteita,
 • tarkastelemaan ja laajentamaan omia näkökulmiaan ja ajattelumallejaan,
 • ehkäisemään työuupumusta ja edistämään työssä jaksamista,
 • kehittämään esimiestaitojaan,
 • kasvattamaan itsetuntemustaan ja
 • lisäämään henkistä joustavuuttaan.
Satu Suhonen Työnohjaus
Työnohjaus lisää tuottavuutta ammatillisen kasvun kautta

 

Työnohjauksessa työskentely lähtee ohjattavan tarpeista. Ohjattava on oman elämänsä, tunteidensa, kokemustensa ja näkemystensä paras asiantuntija. Työnohjaaja taas on prosessin kuljettamisen asiantuntija, joka antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa korostuvat ohjattavan vastuullisuus ja valinnanvapaus.

Työnohjaus on luottamuksellista ja avointa suhteessa tilaajaan ja ohjattavaan. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin.

”Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa”
Suomen työnohjaajat ry

Lue lisää työnohjauksesta STORY: http://www.suomentyonohjaajat.fi/

TYÖNOHJAUSTA VOIDAAN TOTEUTTAA

 • yksilöohjauksena ohjattavan tai esimiehensä aloitteesta. Ohjattava määrittelee työnohjaustyöskentelyn tavoitteet yksin tai esimiehensä kanssa,
 • ryhmäohjauksena tiimin tai saman/eri ammattiryhmän edustajien kanssa (2-5 henkilöä), joilla kaikilla on omat tai yhteiset tavoitteet työnohjaustyöskentelyssä,
 • työyhteisöohjauksena koostuen koko työyhteisön henkilöstöstä (6-12 henkilöä), jolloin useimmiten esimies on mukana työnohjauksessa ja koko ryhmällä on yhteinen työskentelytavoite,
 • esimiesten/johdon työnohjauksena, jolloin yksin tai ryhmässä käsitellään johtamiseen liittyviä kysymyksiä (esim. johtamistaidot ja sen kehittäminen, tavoiteasetanta, jaksaminen ja esimiestyön yksinäisyys) TAI
 • case-työnohjauksena, jolloin käsiteltävänä aiheena on esim. asiakas/potilastyön vuorovaikutustilanteet ja niissä kehittyminen.

Työnohjauskerta kestää 1-2 tuntia. Tapaamisia on 3-5 viikon välein, jotta ohjattava ehtii työstää läpikäytyjä asioita mielessään tai viedä niitä käytäntöön. Työnohjaus on prosessi, jonka kesto voi vaihdella muutamasta tapaamisesta pariin vuoteen. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan työnohjaustyöskentelyn tavoitteista, kestosta ja työskentelytavoista. Työnohjausprosessin puolivälissä tehdään väliarviointi ja lopuksi loppuarviointi.

TYÖNOHJAUKSEN HINNAT

Yksilöohjaus 115 €/60 min, 140 €/90 min
Ryhmäohjaus (2-5 henkilöä) 160 €/60 min
Työyhteisöohjaus (6-12 henkilöä) 175 €/60 min

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.